Det som är bra för ägarledda bolag är bra för Sverige

IMG_6712 - FABIANWESTER.com kopiaRubriken travesterar på Pehr G Gyllenhammars uttryck och gällde då Volvo på sjuttiotalet, men det sägs att det var Gunnar Sträng som en gång myntade uttrycket.

Det var en tid när svenskt näringsliv bestod av stora bolag som sysselsatte många människor. En tid som idag är historia. Faktum är att det är i små- och medelstora företag (SME-företag) som förutsättningarna idag finns för ökad tillväxt och sysselsättning. Men vilka är förutsättningarna och vari består hindren.

De flesta svenska SME-företagen är ägarledda bolag. Ägaren/ägarna som vi kallar ägarledare är direkt involverade i den dagliga driften med stark fingertoppskänsla för vad som påverkar verksamhetens utveckling. Allt från politiska beslut som underlättar eller försvårar, till omvärldsfaktorer som konjunkturutveckling, konkurrensläget, tekniska innovationer etc. Dessa påverkansfaktorer ligger till grund för ägarledaren när han/hon bedömer sina förutsättningar att ta ökad risk för tillväxt och utveckling, eller återhållsamhet och i sämsta fall avveckling.

Därför var det med nyfikenhet jag deltog i Tillväxtverkets seminarium om företagens villkor och verklighet 2014. Det är en undersökning gjord bland 16 000 svenska SME-företag med fokus på tillväxtvilja, innovationsförmåga, internationalisering och vad som hindrar tillväxt. Analysen och dess slutsatser ställer en del frågor på sin spets och finns på TVV.s hemsida

Tillväxt har blivit ett mantra för många och det är klart det ligger i själva begreppet en utmaning att vilja lyckas och nå framgång. I analysen svarar 3 av 10 företag att de inte vill växa, drygt 3 av 10 vill växa men enbart omsättningsmässigt och knappt 4 av 10 vill växa med omsättning och anställda. Det finns en risk att ”som jag frågar får jag också svar”, så vad gömmer sig egentligen bakom siffrorna? De företag som inte vill växa, är det företag som stagnerar och är mera av försörjningsföretag eller…? De företag som enbart vill växa med omsättning är det företag med lönsamhetsproblem eller…?

För ägarledare som dagligen tar risker och noggrant planerar sina investeringar är lönsamhet en viktigare fråga än tillväxt, därför att lönsamhet ger förutsättningar att kunna växa. Det handlar mera om en kontrollerad tillväxt med fokus på lönsamhet. En ägarledare sa; sluta aldrig att växa (= utvecklas) för det gör ditt företag och dig som ägare mera intressant, så du kan rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Också en förutsättning för mogen och gynnsam tillväxt.

Analysen har även tittat på företagens innovationsförmåga och det är ingen munter läsning. Av tillfrågade företag har 51 % under de senaste tre åren inte utvecklat och sålt nya eller förbättrade produkter. Knappt 30 % har utvecklat och sålt nya tjänster, 15 % enbart varor och 7 % både varor och tjänster. Förmågan att vara innovativ skiljer sig mellan större och mindre företag och är sannolikt en fråga om begränsade resurser hos mindre företag. Men den stora utmaningen är hur ska de företag som inte är innovativa klara en föränderlig omvärld och därmed morgondagens utmaningar?

Att svenska SME-företag till 89 % är verksamma inom landets gränser är mera naturligt än märkligt. Att växa geografiskt är mera en fråga om hur unika mina produkter och tjänster är för att det ska finnas en marknad internationellt, och vilka risker är ägarledaren benägen att vilja ta för detta? Men de som har förutsättningar och förmåga borde tveklöst pröva. Sverige behöver flera SME-företag som kan utvecklas till nya IKEA, Tetrapak, H&M osv…

Så hur kan vi medverka till att ägarledda bolag utvecklas ännu mera? Att vara ägarledare idag är en utmaning. Vårt bidrag är att medverka till konstruktivt erfarenhetsutbyte och lärande. Många ägarledare upplever en stark känsla av ensamhet i de många beslut som företagandet innebär. Att då möta andra företagare som är i samma situation, blir då en lärande process som gör oss alla ännu bättre på att äga och leda våra företag… så välkommen att dela dina erfarenheter med andra ägarledare under 2015.

De ägarledda företagen är oerhört betydelsefulla för Sveriges fortsatta utveckling. Det som är bra för ägarledare är bra för Sverige.

Ulf Mattebo, facilitator ÄgarLedare®

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *