Har även företag en livscykel…

Klas GEtt företags utveckling kan beskrivas med många likheter till oss människor. Man brukar använda begreppet livscykel, resan från födsel till död.

I boken Organisationers Livscykel beskriver den amerikanske organisationsteoretikern Ichak Adizez, hur företag utvecklas i 10 faser, från att en idé realiseras och utvecklas inom ett företag, till att företaget upphör. Adizes beskriver också att ett företags utveckling ställer krav på olika ledarstilar i olika utvecklingsfaser. Utgångspunkten är att ett företags ledning ska uppfylla fyra roller: Producent-, Administratörs-, Entreprenörs- och Integratorsrollen.

Adizes hävdar att ingen chef har alla de egenskaper som krävs för ett framgångsrikt ledarskap. I stället krävs en företagsledning med en blandning av kompletterande roller. De tidiga faserna i ett företags utveckling kräver stark handlingskraft – Producentrollen. I takt med att företaget utvecklas behöver Administratörsrollen och Integratorsrollen komplettera för att hålla ordning och se till att olika delar inom verksamheten samverkar effektivt.

Som ägarledare kan det vara värdefullt att fundera över:

  • Var står vi idag med vårt företag? Är vi i en uppbyggnadsfas eller har vi realiserat vår ursprungliga idé och behöver fundera på hur den kan förädlas?
  • Vilka är mina starkaste ledaregenskaper och hur väl stämmer de med vårt företags nuvarande behov?
  • Hur kan jag förse mig med komplement, personer som är bra på andra saker än de jag är bäst på själv?


Den holistiska organisationen
Vila där de dimensioner som påverkar hur ett företag fungerar effektivt?

Den 7-dimensionella modellen, 7S model, beskriver vilka dessa dimensioner är. Den betonar också att om dessa är formulerade så att de inbördes harmonierar med varandra kommer företaget att arbeta effektivt och utvecklas positivt.

De sju dimensionerna delas in i dels de tre hårda – Strategi, Struktur och System. Dessa kännetecknas av att de kan ganska enkelt konkretiseras av företagets ledning och kommuniceras i företaget. De fyra mjuka dimensionerna – Kompetens, Medarbetare, Stil och Grundläggande värderingar – är mer abstrakta och ställer krav på tydlighet i ord men framförallt i handling för att bli trovärdiga.

Ett vanligt sätt att formulera sig inom dessa områden är att börja med ”Vår syn på… Kompetens etc”.

Som ägarledare är det speciellt viktigt att bekräfta företagets ställningstaganden i handling. Säger vi t ex att medarbetarna är viktiga resurser i företaget behöver detta på olika sätt bekräftas i handling. Det som på bästa svengelska brukar heta ”To walk the talk”.

Klas Gustafsson

Klas är idag CEO på Left is Right Sweden AB och har under höstens ägarledarmöten medverkat som resursperson. Ulf Mattebo

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *